Καλώς ήλθατε στο νέο δικτυακό τόπο του mead


Χαιρετισμός Προέδρου
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Βασική αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές του, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο του Μηχανολόγου και του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Η παρεχόμενη εκπαίδευση εστιάζει στην εμπέδωση από τους φοιτητές της θεμελιώδους γνώσης στο επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και περιλαμβάνει την εξοικίωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικές τάσεις. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις, τις προοπτικές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, καθώς και την διεθνή εμπειρία, το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών με:

  • στέρεη επιστημονική κατάρτιση και ικανότητα προσαρμογής στην συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία
  • αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν την αφομοίωση και σύνθεση επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογίας απο διάφορα επιστημονικά πεδία, για την επίλυση των τεχνολογικών και επιστημονικών προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει ο μηχανικός κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής
  • ικανότητα στην ανάπτυξη καινοτομίας και δυνατότητα σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  • δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, αλλά και ικανότητα λειτουργίας σε ομάδες εργασίας στο Ελληνικό και Διεθνές περιβάλλον.
Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος συμβαδίζει και ενισχύεται απο την διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις της χώρας μας και του εξωτερικού. Η επιστημονική έρευνα αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία για το Τμήμα μας. Η υψηλού επιπέδου ερευνητική προσπάθεια που διεξάγεται, χαίρει διεθνούς αναγνώρισης και έχει καθιερώσει το
Τμήμα στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα ως μια απο τις βασικές ερευνητικές μονάδες στον Ευρωπαϊκό χώρο στο επιστημονικό του αντικείμενο.
Ένας από τους βασικούς στόχους του Τμήματος είναι η σύνδεσή του με την κοινωνία και ιδιαίτερα με την τοπική κοινωνία, καθώς και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, της γνώσης και της τεχνολογίας που παράγει με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Η επίτευξη των στόχων του Τμήματος, στηρίζεται στην συνεχή προσπάθεια του υψηλού επιπέδου επιστημονικού προσωπικού του, στο οποίο περιλαμβάνονται περίπου 44 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σημαντικός αριθμός διδακτόρων, ένας μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, του Τμήματος. Παράλληλα, το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για την εκπαίδευση των φοιτητών και την διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου.