Υπολογιστικό Κέντρο

Εξοπλισμός

Το υπολογιστικό κέντρο αποτελείται απο δύο αίθουσες. Η πρώτη αίθουσα χρησιμοποιείται για τα εργαστηριακά μαθήματα και τις ανάγκες διδασκαλίας του τμήματος, ενώ η δεύτερη για αποκλειστική χρήση απο τους φοιτητές για εργασίες τους. 

Ο εξοπλισμός της πρώτης αίθουσας αποτελείται από :

 • 48 PC με 17" οθόνη TFT και λειτουργικό σύστημα Windows 7
 • Έναν δικτυακό Laser εκτυπωτή HP για χρήση από τους φοιτητές
 • Εναν Inkjet plotter A0 color HP Desinejet 450C
 • 2 Video projectors Sony σε ταυτόχρονη προβολή
 • 2 οθόνες παρουσίασης 2,5 x 2,5 m
 • Δυνατότητα παρουσίασης απο PC της αίθουσας ή laptop
 • Μικροφωνική εγκατάσταση με ασύρματο μικρόφωνο, ενισχυτή και 4 ηχεία
 • 5 Κλιματιστικά

Ο εξοπλισμός της δεύτερης αίθουσας αποτελείται από :

 • 37 PC με 17" οθόνη TFT και λειτουργικό σύστημα Windows XP Pro
 • Έναν δικτυακό Laser εκτυπωτή για χρήση από τους φοιτητές
 • 2 Video projectors Sony σε ταυτόχρονη προβολή
 • 2 οθόνες παρουσίασης 2,5 x 2,5 m
 • Δυνατότητα παρουσίασης απο PC της αίθουσας ή laptop
 • 4 Κλιματιστικά

Για τις λοιπές ανάγκες του Τμήματος, το Υπολογιστικό Κέντρο διαθέτει

- Έναν HP Blade Server 3000c με 4 blades, τα οποιά χρησιμοποιούνται ως:

 1. License manager
 2. Web server με τις σελίδες του τμήματος
 3. Server για χρήση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες
 4. Περιβάλλον ανάπτυξης νέων διαδικασιών

Κανονισμός λειτουργίας Υπολογιστικού Κέντρου

1. Αποστολή

Αποστολή του Υπολογιστικού Κέντρου (ΥΚ) είναι η υποστήριξη  και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων  όλων των μελών του Τμήματος (διδακτικό / ερευνητικό / τεχνικό  προσωπικό, γραμματεία, επισκέπτες, μεταπτυχιακοί / προπτυχιακοί φοιτητές). Στα πλαίσια της αποστολής αυτής, το προσωπικό του ΥΚ φέρει την ευθύνη της ομαλής, εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των  συστημάτων Η/Υ και δικτύων, της εγκατάστασης και ανανέωσης των απαιτούμενων συστημάτων λογισμικού, και της εξυπηρέτησης των αιτημάτων των χρηστών.

Πιο συγκεκριμένα, το ΥΚ:

 • προσφέρει και συντηρεί ένα σύγχρονο υπολογιστικό  περιβάλλον για την διεξαγωγή των ασκήσεων και εργαστηρίων των μαθημάτων του  Τμήματος
 • παρέχει και συντηρεί τους εξυπηρετητές (servers) της  ηλεκτρονικής επικοινωνίας και προβολής του Τμήματος μέσω Διαδικτύου
 • διαχειρίζεται και συντηρεί το εσωτερικό δίκτυο του  Τμήματος
 • Άλλες χρήσεις του ΥΚ δεν προβλέπονται.

Η χρήση των  μηχανημάτων του ΥΚ (υπολογιστές, εκτυπωτές, servers, switches, κλπ.) και η απασχόληση του προσωπικού του περιορίζεται μόνο στις παραπάνω δραστηριότητες.

2. Διοίκηση

Το ΥΚ διοικείται από την Επιτροπή του ΥΚ, στην οποία  συμμετέχει ένας εκπρόσωπος, μέλος ΔΕΠ, από κάθε Τομέα του Τμήματος. Ένα  μέλος της Επιτροπής, ορίζεται ως Υπεύθυνος ΔΕΠ δικτύου (όπως απαιτεί η διοίκηση του Πανεπιστημίου). Η Επιτροπή έχει την ευθύνη του ΥΚ, διαχειρίζεται την οργάνωση και λειτουργία του, τα  οικονομικά, το προσωπικό, και είναι υπεύθυνη για τις καθημερινές  δραστηριότητες του κέντρου.

3. Λειτουργία

Το ΥΚ έχει προκαθορισμένο ωράριο λειτουργίας, το οποίο  καθορίζεται από την Επιτροπή του ΥΚ σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος. Κατά τις ώρες λειτουργίας, υπάρχει προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία του. Όλα τα εργαστήρια και ασκήσεις  προγραμματίζονται  εντός των ωρών λειτουργίας σε συνεννόηση με την Επιτροπή.  Προγραμματισμός μαθημάτων εκτός των ωρών λειτουργίας θα γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής ΥΚ. Για λόγους τάξης και ασφάλειας, το ΥΚ θα ανοίγει και κλείνει μόνο από το υπεύθυνο προσωπικό του ΥΚ, το οποίο διατηρεί, μαζί με την Επιτροπή ΥΚ, και τα κλειδιά του ΥΚ

4. Εγκατάσταση και Χρήση Λογισμικού

Πριν την αρχή κάθε εξάμηνου, κάθε διδάσκων που χρειάζεται το ΥΚ για διεξαγωγή ασκήσεων και εργαστηρίων οφείλει να γνωρίζει στην Επιτροπή ΥΚ τα εξής:

 • το σχετικό μάθημα και το λογισμικό που  σκοπεύει να χρησιμοποιήσει
 • τις ώρες που θα χρειαστεί το ΥΚ
 • το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιθυμεί να είναι  εγκατεστημένο το λογισμικό
 • τον αριθμό θέσεων εργασίας / υπολογιστών Intel που  χρειάζεται να εγκατασταθεί
 • τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις εγκατάστασης

Εγκατάσταση λογισμικού θα γίνεται μόνο από το υπεύθυνο  προσωπικό του ΥΚ και μόνο για τις ασκήσεις / εργαστήρια του Τμήματος,  σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες του διδάσκοντα. Το ΥΚ διατηρεί το  δικαίωμα επιλογής του τεχνικού τρόπου υλοποίησης μιας εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται απόλυτα οι ανάγκες των  διδασκόντων.

Η Επιτροπή ΥΚ θα διαχειρίζεται τα θέματα εγκατάστασης  λογισμικού ως εξής:

 • Εάν το λογισμικό υπάρχει ήδη στο ΥΚ, ικανοποιείται άμεσα  το αίτημα του διδάσκοντα
 • Εάν το λογισμικό θα διατεθεί από τον διδάσκοντα, ο  τελευταίος υποχρεούται να παραδώσει έγκαιρα το σχετικό υλικό, μαζί με ένα σημείωμα που να αναφέρει ότι η εγκατάσταση είναι νόμιμη για τον προγραμματισμένο αριθμό χρηστών
 • Εάν το λογισμικό δεν υπάρχει, τότε αυτό θα πρέπει να αγορασθεί κατόπιν συνεννόησης του διδάσκοντα με τον Τομέα / Εργαστήριό του και την Επιτροπή ΥΚ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εσωτερικές  διαδικασίες του Πανεπιστημίου.

5. Διαχείριση Δικτύου - Θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και Ιστοσελίδων.

Για όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση του δικτύου,  αρμόδιο είναι το μέλος ΔΕΠ της Επιτροπής, που είναι Υπεύθυνος δικτύου. Ο Υπεύθυνος ΔΕΠ δικτύου ορίζει στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου (όπως από αυτήν απαιτείται) τον Τεχνικό Υπεύθυνο δικτύου, που είναι μέλος του προσωπικού του ΥΚ. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος δικτύου πρέπει να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία κάθε συναφούς  δραστηριότητας, υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου ΔΕΠ δικτύου.

5.1 Θέματα διαχείρισης δικτύου - Ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  και Ιστοσελίδων.

Διευθύνσεις ΙP: Για την παροχή ή τροποποίηση IP  διευθύνσεων ή αλλαγή host name (όνομα μηχανήματος) θα πρέπει να  συμπληρώνεται σχετική αίτηση προς το υπολογιστικό κέντρο και μετά από έγκριση θα πραγματοποιούνται οι σχετικές αλλαγές.

\r\n

Ενεργοποίηση πριζών δικτύου: Για την ενεργοποίηση  πριζών δικτύου (sockets UTP) υπεύθυνες είναι οι κεντρικές υπηρεσίες  δικτύου του Πανεπιστημίου, που ενεργούν μετά από αίτηση των Υπευθύνων δικτύου των Τμημάτων. Για την ενεργοποίηση νέων (πριζών δικτύου) θα πρέπει να συμπληρώνεται σχετική αίτηση προς το υπολογιστικό κέντρο.

Παροχή λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Η  διαχείριση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελών του Τμήματος (διδακτικό / ερευνητικό / τεχνικό προσωπικό,  γραμματεία, επισκέπτες, μεταπτυχιακοί / προπτυχιακοί φοιτητές), αποτελεί  υποχρέωση του ΥΚ. Οι παραπάνω λογαριασμοί παρέχονται μετά από έγγραφη αίτηση   του κάθε μέλους.

Δημιουργία ιστοσελίδων: Το ΥΚ διαχειρίζεται τις  ιστοσελίδες του τμήματος. Μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής ΥΚ, είναι δυνατόν να προσφέρει ηλεκτρονικό χώρο και για ιστοσελίδες  μαθημάτων, εργαστηρίων, ερευνητικών ομάδων και μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, το ΥΚ είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και το περιεχόμενο μόνο των ιστοσελίδων του Τμήματος. Η σύνταξη των  υπολοίπων ιστοσελίδων αποτελεί ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου (μέλος ΔΕΠ, εργαστήριο κλπ.)

6. Άλλα Θέματα

Υπό κανονικές συνθήκες, το προσωπικό του ΥΚ οφείλει να  απαντά  / επιλύει κάθε υποβαλλόμενο αίτημα, ερώτημα ή πρόβλημα, εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την υποβολή του. Εφόσον δεν είναι  δυνατόν να επιλυθεί το υποβληθέν αίτημα, το προσωπικό του ΥΚ οφείλει στο χρονικό διάστημα της μιας εργάσιμης ημέρας να ενημερώσει τον  χρήστη,  παρέχοντας σχετικές εξηγήσεις ή εκτίμηση του χρόνου ικανοποίησης του αιτήματος. Η ιεράρχηση της προτεραιότητας των αιτημάτων  γίνεται από το προσωπικό του ΥΚ με στόχο αφ΄ ενός την επίλυση επειγόντων προβλημάτων και αφ΄ ετέρου την ταχεία εξυπηρέτηση όλων των  χρηστών. Σε περίπτωση διαφωνίας χρηστών σχετικά με τις προτεραιότητες  επίλυσης προβλημάτων, το θέμα παραπέμπεται στα μέλη ΔΕΠ της Επιτροπής ΥΚ.

Το προσωπικό του Υ/Κ δεν έχει ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση των Η/Υ και εσωτερικών δικτύων των εργαστηρίων.

Ώρες Λειτουργίας

 

Δευτέρα -  Παρασκευή : 9:00 - 19:00

Web Mail

Για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του τμήματος, κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο