Μαθηματικά ΙΙ

Γενικά

Κωδικός: ΜΕΑ_121

Περιγραφή

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών - Όρια και συνέχεια - Μερικές παράγωγοι - Ολικό διαφορικό - Σύνθετες συναρτήσεις - Αλλαγή μεταβλητών - Τύπος Taylor - Ακρότατα συναρτήσεων με πολλές μεταβλητές - Πλεγμένες συναρτήσεις - Διανυσματικές συναρτήσεις - Παράγωγος διανυσματικών συναρτήσεων - Διάνυσμα θέσης σωματιδίου, διανύσματα ταχύτητας και επιτάχυνσης - Εφαπτόμενο και κάθετο μοναδιαίο διάνυσμα σε καμπύλη Σύστημα συντεταγμένων Frenet-Serret - Καμπυλότητα και στρέψη καμπύλης Κλίση ή βάθμωση συνάρτησης - Εφαπτόμενο επίπεδο - Παράγωγος κατά διεύθυνση - Διανυσματικά πεδία - Απόκλιση και στροβιλισμός διανυσματικού πεδίου - Κυλινδρικές επιφάνειες - Επιφάνειες 2ου βαθμού - Συστήματα καμπυλόγραμμων συντεταγμένων - Αλλαγή συντεταγμένων - Διπλά ολοκληρώματα - Εμβαδόν επιφάνειας στον χώρο - Τριπλά ολοκληρώματα - Εφαρμογές - Επικαμπύλια ολοκληρώματα - Θεώρημα Green στο επίπεδο Παραμετρικοποίηση επιφάνειας - Επιφανειακά ολοκληρώματα - Εφαρμογές επικαμπύλιων και επιφανειακών ολοκληρωμάτων - Θεωρήματα Gauss και Stokes

Διδάσκοντες

Παπαδόπουλος Πολύκαρπος