Σπουδαστήριο Επιχειρησιακής Ερευνας

Διευθυντής: Αδαμίδης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ:
Μεγαλοκονόμος Γεώργιος, Λέκτορας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ: (2610) 997231 / (2610) 997253