Στοχοθεσία

Στοχοθεσία - Στρατηγικοί Στόχοι και Προγραμματισμός Δράσεων για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, αποτελούν τους κύριους άξονες ως προς του οποίους συντονίζει τις δράσεις του το ανθρώπινο δυναμικό του (Επιστημονικό και Τεχνικό) και σχεδιάζεται η αξιοποίηση των υλικών πόρων και υποδομών του.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, οι οποίοι προγραμματίζεται να υλοποιηθούν σταδιακά μέσω της προτεινόμενης στοχοθεσίας βασίζονται στην πολύ σημαντική παράδοση την οποία έχει δημιουργήσει στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ένα από τα κορυφαία Ελληνικά Τμήματα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο, όπως προκύπτει από την κατάταξη την οποία καταλαμβάνει στις διεθνείς αξιολογήσεις (rankings).

Το Τμήμα στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας την οποία καταβάλει να διατηρεί και να βελτιώνει σταδιακά την θέση του στο διεθνές περιβάλλον, ως πόλος αριστείας για την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, την παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων με διεθνή απήχηση και την ενεργό συμβολή του στην κοινωνική πρόοδο έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο θεμελιωδών στρατηγικών στόχων στους περιλαμβάνονται:

· Η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε όλα τα γνωστικά πεδία τα οποία ανήκουν στο πεδίο του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού

· Η παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τα διεθνή πρότυπα και η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή

· Η σύνδεση της έρευνας με την διδασκαλία, μέσω της μεταφοράς και αφομοίωσης σύγχρονης γνώσης και εμπειρίας.

· Η στελέχωση με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα υποστηρίξει την εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Τμήματος σε γνωστικά πεδία αιχμής με αντικειμενικό στόχο την αριστεία.

· Η ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας η οποία αποτελεί μία απαραίτητη προϋπόθεση υποστήριξης της διαρκούς βελτίωσης της οικονομικής ευρωστίας του Τμήματος, με άμεσο αποτέλεσμα την δυνατότητα χρηματοδότησης ερευνητικών/ εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και ανάπτυξης τεχνολογικών υποδομών

· Τέλος η εγκατάσταση και διασφάλιση λειτουργίας συστήματος ποιότητας

Στη συνέχεια παρατίθεται η Στοχοθεσία του Τμήματος, καθώς και ο επιμέρους προγραμματισμός υλοποίησης.