Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

 

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών του Ιδρύματος.

 

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το έτος 1967 και εντάχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, με βάση το Β. Διάταγμα 399/28.06.1972. Το έτος 1995 δημοσιεύθηκε το Π. Διάταγμα 404/6.11.1995 σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η μετονομασία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σε Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, καθώς επίσης τροποποιήθηκε το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και καθορίστηκαν οι ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος.

Βασική αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές του, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο του Μηχανολόγου και του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Η παρεχόμενη εκπαίδευση εστιάζει στην εμπέδωση από τους φοιτητές της θεμελιώδους γνώσης στο επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικές τάσεις. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις, τις προοπτικές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, καθώς και την διεθνή εμπειρία, το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών με:

I. στέρεη επιστημονική κατάρτιση και ικανότητα προσαρμογής στην συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία

II. αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν την αφομοίωση και σύνθεση επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογίας από διάφορα επιστημονικά πεδία, για την επίλυση των τεχνολογικών και επιστημονικών προβλημάτων τα οποία θα αντιμετωπίσει ο μηχανικός κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής

III. ικανότητα στην ανάπτυξη εφεύρεσης/καινοτομίας και δυνατότητα σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών

IV. δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και ικανότητα λειτουργίας σε ομάδες εργασίας στο Ελληνικό και Διεθνές περιβάλλον.

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος συμβαδίζει και ενισχύεται από τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύει το Τμήμα, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις της χώρας μας και του εξωτερικού. Η επιστημονική έρευνα η οποία διεξάγεται στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη λειτουργία του και έχει συμβάλλει αποφασιστικά στη διεθνή αναγνώριση, η οποία το έχει καταχωρήσει σε πολύ υψηλά επίπεδα στις Διεθνείς Αξιολογήσεις.

Έναν από τους βασικούς στόχους του Τμήματος αποτελεί η διασύνδεσή του με την κοινωνία καθώς και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, της γνώσης και της τεχνολογίας την οποία παράγει με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη τόσο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όσο και της χώρας μας.

Το ενιαίο δίπλωμα του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών προσδιορίζεται από τις εξής δυο ειδικεύσεις:

α) Μηχανολόγου Μηχανικού

β) Αεροναυπηγού Μηχανικού.

Η εισαγωγή της ειδικότητας του Αεροναυπηγού Μηχανικού στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών άνοιξε ένα πολύ σημαντικό νέο κεφάλαιο για το Τμήμα και δημιούργησε νέες προοπτικές. Η δημιουργία Τομέων σύμφωνα με τον ν.1268/1982 κατάργησε το μέχρι τότε θεσμό της έδρας και έφερε νέες δομές και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Οι Τομείς με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας, εκσυγχρόνισαν και εξειδίκευσαν τα επιστημονικά τους αντικείμενα, ώστε να είναι σήμερα σε θέση να προσφέρουν γνώσεις σε σύγχρονα και σημαντικά τεχνολογικά γνωστικά πεδία.

Επομένως η αποστολή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών συνοψίζεται στα ακόλουθα: (α) την εκπαίδευση των φοιτητών στην επιστήμη του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού από το προπτυχιακό έως το προχωρημένο μεταπτυχιακό επίπεδο, και (β) την παραγωγή γνώσης στην επιστήμη της μηχανολογίας και της αεροναυπηγικής / αεροδιαστημικής.

Το Τμήμα επιδιώκει την αριστεία τόσο σε Ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι προσηλωμένο στις αρχές της αξιοκρατίας και της συνέπειας, μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο δημιουργικής διδασκαλίας και έρευνας που αποβλέπει στην τόνωση της φιλομάθειας και της δημιουργικότητας των φοιτητών του.

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών είναι:

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών προβλέπονται, από την ίδρυση του, δέκα (10) εξάμηνα σπουδών (πενταετείς σπουδές), όπως και σε όλα τα Τμήματα των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα με τα οποία διασφαλίζονται α) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες, του επιστημονικού και τεχνολογικού αντικειμένου του Μηχανολόγου και του Αεροναυπηγού Μηχανικού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, β) η ανάδειξη επιστημόνων Μηχανικών, με σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανίες, τεχνικά έργα και κτίρια, καθώς και την διαχείριση της παραγωγής.

Επιπλέον το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών εφοδιασμένων με αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες οι οποίες αποτελούν τα απολύτως απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, την δημιουργία νέας γνώσης και την μετατροπής της σε καινοτομία μέσω της δυνατότητας σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατά την διάρκεια των έξι πρώτων εξαμήνων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, οι σπουδές είναι κοινές για όλους τους φοιτητές και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά βασικά μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού και Αεροναυπηγού Μηχανικού. Στα επόμενα τέσσερα εξάμηνα, 7ο έως και 10ο, το περιεχόμενο των σπουδών αφορά στην ειδίκευση η οποία θα επιλεγεί και συνδυάζει αρμονικά την εξειδίκευση σε μία από τις επιστημονικές κατευθύνσεις που παρέχει το Τμήμα, με ταυτόχρονη δυνατότητα απόκτησης βασικής γνώσης και από τις άλλες κατευθύνσεις.

Στο 7ο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την ένταξή τους στην ειδικότητα είτε του Αεροναυπηγού είτε του Μηχανολόγου Μηχανικού. Επί πλέον οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει την ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού στο 8ο εξάμηνο επιλέγουν μια από τις ακόλουθες περιοχές εξειδικεύσεις που προσφέρουν οι τέσσερεις Τομείς του Τμήματος ως εξής:

· Τομέας Κατασκευαστικός (CAD / CAM – Design and Manufacturing)

· Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής & Περιβάλλοντος (Ενεργειακά Συστήματα, Ενέργεια, Περιβάλλον &Υπολογιστική Θερμό /Ρευστοδυναμική)

· Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών & Εμβιομηχανικής (Προηγμένα υλικά, μη Καταστροφικοί Έλεγχοι & Εμβιομηχανική)

· Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης (Διοίκηση και Επιχειρησιακή Έρευνα)

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών υπεβλήθη σε εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητη επιτροπή εξωτερικών αξιολογητών τον Δεκέμβριο του 2013.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών συνδέονται με τους αντίστοιχους του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνουν:

 

I. Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη Φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και εστίαση στα Μαθησιακά Αποτελέσματα.

II. Βελτίωση της σύνδεσης με στόχο την ανατροφοδότηση με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.

III. Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της κοινωνίας.

IV. Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.

V. Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

VI. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1ος Κύκλος Σπουδών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Προπτυχιακές Σπουδές

Με την ολοκλήρωση του πενταετούς προγράμματος σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) επιτυγχάνεται:

· Η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο του Μηχανολόγου και του Αεροναυπηγού Μηχανικού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,

· Η ανάδειξη επιστημόνων Μηχανικών, με σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και επίβλεψη λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανίες, τεχνικά έργα και κτίρια, καθώς και την διαχείριση της παραγωγής.

Επιπλέον το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών με:

· Στέρεη επιστημονική κατάρτιση και ικανότητα προσαρμογής στην συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία

· Αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν την αφομοίωση και σύνθεση επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογίας από διάφορα επιστημονικά πεδία, για την επίλυση των τεχνολογικών και επιστημονικών προβλημάτων τα οποία θα αντιμετωπίσει ο μηχανικός κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής

· Ικανότητα στην ανάπτυξη καινοτομίας και δυνατότητα σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών

· Δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, αλλά και ικανότητα λειτουργίας σε ομάδες εργασίας στο Ελληνικό και Διεθνές περιβάλλον.

Η ολοκλήρωση των σπουδών επιτυγχάνεται με τη συγκέντρωση 300 ECTS  στα προβλεπόμενα 62 μαθήματα κορμού, ειδικεύσεων ή/και εξειδικεύσεων στην υποχρεωτική σπουδαστική εργασία του 7ου και 8ου εξαμήνου (18 ECTS) και στην υποχρεωτική διπλωματική εργασία του 9ου και 10ου εξαμήνου (36 ECTS)

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας οι οποίες καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.