Δομή και Όργανα

Γενικά

Η διοίκηση ασκείται από τα όργανα του Τμήματος που είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος. Τα όργανα συνεπικουρούνται στην οργάνωση των διαδικασιών λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων από τη Γραμματεία.

Για θέματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου επιλαμβάνονται οι Τομείς, οι οποίοι εισηγούνται σχετικά στα όργανα του Τμήματος. Υπάρχουν επίσης μόνιμες επιτροπές για ειδικά θέματα, όπως η Επιτροπή Υπολογιστικού Κέντρου που είναι αρμόδια για την οργάνωση και λειτουργία του Υπολογιστικού Κέντρου του Τμήματος και το Συμβούλιο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ερευνας, αρμόδιο για θέματα οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών.

Δομή και Οργάνωση

Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος. Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή). Αν οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες υπερβαίνουν τους 40, στη Συνέλευση μετέχουν 30 εκπρόσωποι οι οποίοι κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μελών κάθε Τομέα.

Στη Συνέλευση συμμετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Τμήματος και οι Διευθυντές των Τομέων και αν ακόμα δεν έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι του Τομέα στη Συνέλευση, οπότε αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση πέρα από τα 30.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από καθηγητή, πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή, που ορίζεται με απόφασή του.

Πρόεδρος Ανυφαντής Νικόλαος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Μούρτζης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντές Τομέων Λαμπέας Γεώργιος, Καθηγητής
Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
Νικολακόπουλος Παντελής, Επίκουρος Καθηγητής
Κατασκευαστικός Τομέας
Αδαμίδης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης
Μάργαρης Διονύσιος, Καθηγητής
Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος
Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών
  1. Δεν έχει οριστεί,
    αναπληρωτής Δεν έχει οριστεί
Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών
  1. Δεν έχει οριστεί,
    αναπληρωτής Δεν έχει οριστεί