Κανονισμός Σπουδών

Απόσπασμα από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Α. 63557/Β1/14-7-2004, ΦΕΚ 1062/14-7-2004 - τεύχος Δεύτερο)

Άρθρο 43
Έναρξη και λήξη διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων

1.     Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνού κάθε διδακτικού έτους, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου κατά το μήνα Μάρτιο του προηγουμένου έτους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια των θερινών διακοπών.

2.     Μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου δεν πραγματοποιούνται την 28 Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, τις διακοπές των Χριστουγέννων από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και της 6ης Ιανουαρίου, 30 Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, 25 Μαρτίου, τις διακοπές του Πάσχα από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι της Κυριακής του Θωμά, την 1η Μαΐου, του Αγίου Πνεύματος και κατά την ημέρα διενέργειας των φοιτητικών εκλογών. Η τυχόν διενέργεια πρακτικών ασκήσεων κατά τις ημέρες των διακοπών θεωρείται εκτέλεση υπηρεσίας για τους υπευθύνους των ως άνω ασκήσεων και για τους συμμετέχοντες.

3.     Η Σύγκλητος μπορεί, για όλως εξαιρετικούς λόγους, με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της να αποφασίζει τη διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4.     Οι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες των εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, Ιουνίου και της επαναληπτικής του Σεπτεμβρίου. Η τελευταία, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, περίοδος διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων λόγω ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου μπορεί να αρχίζει την δεύτερη Δευτέρα μετά την 15η Αυγούστου.

5.     Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ακαδημαϊκής αυτονομίας των Τμημάτων διατίθενται στις Γενικές Συνελεύσεις συνολικά πέντε εβδομάδες για τις εξεταστικές περιόδους του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και τέσσερις εβδομάδες για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών διδασκαλίας, εξετάσεων και διακοπών. Σε κάθε περίπτωση όμως με ευθύνη των οικείων Προέδρων των Τμημάτων θα λαμβάνεται μέριμνα για την εξέταση των κοινών μαθημάτων είτε σε επίπεδο Σχολής είτε σε Διασχολικό επίπεδο.

Άρθρο 44
Σύστημα σπουδών - Διδακτικά εξάμηνα

1.     Οι προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου διαρθρώνονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού εξαμήνου κάθε διδακτικού έτους. Το διδακτικό έτος συγκροτείται από δύο διδακτικά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 2083/1992, δεκατρείς τουλάχιστον διδακτικές πλήρεις εβδομάδες για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Στις περιπτώσεις απώλειας ωρών διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων, μέχρι το πολύ δύο διδακτικών εβδομάδων, λόγω συμπτώσεως με αργίες ή άλλα έκτακτα περιστατικά, οι υπεύθυνοι διδάσκοντες οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως στον Διευθυντή του Τομέα και τον Πρόεδρο του Τμήματος τις ημέρες και ώρες αναπλήρωσής των, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως το σύνολο της διδακτέας ύλης, αλλά και των ωρών που αντιστοιχούν στις δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Στις περιπτώσεις απώλειας περισσοτέρων των δύο τα οικεία μαθήματα θεωρούνται ως μη διδαχθέντα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από πρόταση του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να συμπληρωθεί ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας εκτός των, υπό του άρθρου 37 παρ. 1. οριζομένων υπό της Συγκλήτου, ημερομηνιών έναρξης και λήξης μαθημάτων και διεξαγωγής των εξετάσεων.

2.     Ειδικότερα μετά τη λήξη της διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου και μέχρι 30 Ιουνίου είναι δυνατή η διεξαγωγή από τα εργαστήρια και τις κλινικές συμπληρωματικών-επαναληπτικών ασκήσεων, εφόσον προτείνει αυτό ο διδάσκων και οι έχοντες την ανάθεση των εργαστηριακών ασκήσεων.

Άρθρο 45
Πρόγραμμα Σπουδών

1.     Το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων, προσαρμοζόμενο στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος, περιέχει τα υπό των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του Ν. 1268/1982 προβλεπόμενα στοιχεία, δηλαδή τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ\' επιλογή υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενο τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση, ως και τον αριθμό των διδακτικών μονάδων ανά εξαμηνιαίο μάθημα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο το Πρόγραμμα Σπουδών. Το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

2.     Για διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κάθε Τμήμα κατανέμει στα μαθήματα κάθε εξαμήνου, παράλληλα με τις διδακτικές μονάδες (άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 1268/1982), τριάντα (30) ή εξήντα (60) ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS), ανά εξάμηνο ή έτος σπουδών, αντίστοιχα.

3.     Η κατανομή των ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), ανά μάθημα, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με πρόταση της Επιτροπής Προγράμματος, ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας, τις ώρες εργαστηριακών και λοιπών ασκήσεων, τον προβλεπόμενο φόρτο απασχολήσεως των φοιτητών και την ιδιαίτερη βαρύτητα των μαθημάτων στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών.

Άρθρο 46
Εγγραφή σε μαθήματα

1.     Οι φοιτητές υποχρεούνται στην αρχή κάθε εξαμήνου και μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος και στην περίπτωση που αυτό δεν λειτουργεί η Γενική Συνέλευση.

2.     Η δήλωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει τα εξαρτημένα από προαπαιτούμενα μαθήματα, στα οποία δεν έχει εκπληρωθεί η προαπαίτηση.

3.     Η Γραμματεία, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των φοιτητών, αποστέλλει στους διδάσκοντες κατάλογο των φοιτητών που γράφτηκαν σε κάθε μάθημα.

4.     Ιδιαίτερα η εγγραφή των εισαγομένων πρωτοετών φοιτητών/τριών γίνεται με την κατάθεση στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, αιτήσεως εγγραφής συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που προβλέπει εκάστοτε ο Νόμος. Η Γραμματεία ελέγχει τα στοιχεία του ενδιαφερομένου με το ατομικό δελτίο επιτυχίας και τον πίνακα εισαγωγής. Η Γραμματεία του οικείου Τμήματος ομοίως τηρεί ιδιαίτερη, για κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια, μερίδα, είτε συμβατικώς είτε ηλεκτρονικώς, στην οποία καταχωρούνται: α) οι τίτλοι και τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν κατά την εγγραφή, β) αντίγραφα πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που εχορηγήθησαν, γ) τυχόν υποτροφίες, ή βραβεία, που έχουν απονεμηθεί, ή πειθαρχικές ποινές, που έχουν επιβληθεί, και δ) η βαθμολογία εφ\' εκάστου των εξετασθέντων μαθημάτων. Το περιεχόμενο της μερίδας αποτελεί προσωπικό δεδομένο και είναι προσιτό μόνο στον Πρόεδρο, στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, στα μέλη της Γραμματείας και στον ενδιαφερόμενο. Μπορεί όμως το περιεχόμενό της να χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο ανωνύμως για στατιστικούς λόγους ή με την έγγραφη συναίνεση του ενδιαφερομένου φοιτητή ή φοιτήτριας.

Άρθρο 47
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

1.     Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων συντάσσεται και για τα δύο εξάμηνα με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, πριν από το χρόνο έναρξης του διδακτικού έτους, ανακοινώνεται στους φοιτητές από τη γραμματεία του Τμήματος και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας.

2.     Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες, καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας.

Άρθρο 48
Παρακολούθηση μαθημάτων

1.     Η παρακολούθηση των εργαστηρίων και κλινικών, καθώς και των εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου, είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα καθορίζεται ο αριθμός των υποχρεωτικών εργαστηριακών, κλινικών και άλλων ασκήσεων και ό,τι αφορά την αξιολόγηση και ελλιπή παρακολούθηση των φοιτητών.

2.     Η άσκηση των φοιτητών (εργαστηριακή, κλινική, φροντιστηριακή κλπ.) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του.

3.     Κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει σαν προαιρετικό οποιοδήποτε κατ\' επιλογή μάθημα, το οποίο διδάσκεται στο Τμήμα του ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα άλλου Τμήματος. Στο προαιρετικό μάθημα δεν υπολογίζονται διδακτικές μονάδες. Ο βαθμός του προαιρετικού μαθήματος καταχωρείται στο πιστοποιητικό σπουδών του φοιτητή, εφόσον το επιθυμεί, χωρίς να έχει καμιά συνέπεια στον τελικό βαθμό του πτυχίου ή του διπλώματος. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ενός φοιτητή σε μαθήματα των οποίων οι ώρες διδασκαλίας ή άσκησης παρουσιάζουν επικάλυψη.

4.     Ο βαθμός που δίδεται σε μάθημα το οποίο περιλαμβάνει παράδοση και εργαστηριακή άσκηση δεν διαχωρίζεται. Η εξέταση όμως του θεωρητικού μέρους του μαθήματος προϋποθέτει την επιτυχή εξάσκηση στο εργαστήριο ή στην κλινική.

5.     Κατά την κατάρτιση των ενδεικτικών προγραμμάτων σπουδών και την κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα λαμβάνεται πρόνοια ώστε η συνολική απασχόληση των φοιτητών σε παραδόσεις, εργαστήρια και φροντιστήρια να μην υπερβαίνει τις 32 ώρες την εβδομάδα. Τέλος, όταν πρόκειται για κλινική άσκηση, να μην υπερβαίνει τις σαράντα ώρες την εβδομάδα. Στις παραπάνω ώρες δεν υπολογίζονται οι εφημερίες στο Νοσοκομείο, που υποχρεούνται να κάνουν οι φοιτητές της Ιατρικής.

Άρθρο 49
Προαπαιτούμενα και εξαρτημένα μαθήματα

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται τα προαπαιτούμενα και εξαρτημένα μαθήματα (ή οι προαπαιτούμενοι και εξαρτημένοι κύκλοι σπουδών), καθώς και ο αριθμός των μαθημάτων, που μπορούν να δηλώνουν οι φοιτητές ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Προκειμένου περί μαθημάτων που διδάσκονται από άλλα Τμήματα, για τα μαθήματα αυτά ο καθορισμός των προαπαιτούμενων γίνεται από το αντίστοιχο Τμήμα που διδάσκει το μάθημα.

Άρθρο 50
Εξετάσεις μαθημάτων

1.     Οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν κατά τις περιόδους Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Ιουνίου στα μαθήματα μονό των αντιστοίχων εξαμήνων (χειμερινών - εαρινών), ενώ κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων. Ειδικώς στην περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, πλην των μαθημάτων των χειμερινών εξαμήνων, εξετάζονται και τα μαθήματα του τελευταίου εαρινού εξαμήνου σπουδών. Ειδικότερα οι φοιτητές που παρακολούθησαν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό εξαμήνων για λήψη πτυχίου ή διπλώματος, μπορούν να προσέρχονται στις εξετάσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου σε οποιοδήποτε μάθημα. Τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις καθορίζει η Γενική Συνέλευση.

2.     Οι εξετάσεις δεν διενεργούνται αν δεν συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο ωρών διδασκαλίας, πράγμα το οποίο βεβαιώνεται από τον διδάσκοντα του μαθήματος με έγγραφό του προς το Διευθυντή του Τομέα, το οποίο κοινοποιείται και στον Πρόεδρο και την Γραμματεία του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση του διδάσκοντα ή των διδασκόντων, αποφασίζει περί της δυνατότητας συμπλήρωσης ή μη της ύλης.

3.     Στις εξετάσεις περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ολόκληρη η διδακτέα ύλη, που καθορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών. Η ύλη των εξετάσεων ανακοινώνεται με την έναρξη του εξαμήνου και δεν μπορεί να μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο. Τα θέματα των εξετάσεων συντάσσονται υποχρεωτικά από τον διδάσκοντα, ο οποίος τα ανακοινώνει στους εξεταζόμενους και δύναται να δίδει τις αναγκαίες διευκρινίσεις για τυχόν παρουσιαζόμενα προβλήματα η απορίες. Οι γραπτές εξετάσεις μπορούν να διενεργούνται με τη βοήθεια βιβλίων, κωδίκων ή σημειώσεων, αν επιτρέπει τούτο ο διδάσκων, λόγω του είδους των θεμάτων. Ο διδάσκων μπορεί κατά την κρίση του να οργανώνει γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις.

4.     Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και με ευθύνη του ανακοινώνεται δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας. Ειδικότερα το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται πριν από την έναρξη των θερινών διακοπών, όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται από τη Σύγκλητο.

5.     Ο Διευθυντής κάθε Τομέα και εν απουσία του ο Πρόεδρος του Τμήματος σε συνεργασία με τους διδάσκοντες τα μαθήματα, ορίζει, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, τον αναγκαίο αριθμό επιτηρητών κατά τις εξετάσεις για κάθε περίπτωση. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του ΕΔΠ, ΕΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ, εφόσον υπηρετούν στο Τμήμα ή στον οικείο Τομέα, ή τα νεώτερα μέλη ΔΕΠ, που επίσης υπηρετούν στον Τομέα ή το Τμήμα, ή μεταπτυχιακοί φοιτητές.

6.     Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται:

:: Το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα από διαγωνιζόμενους και επιτηρητές.

:: Η επικοινωνία μεταξύ διαγωνιζομένων χωρίς άδεια επιτηρητών.

:: Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων μέσων επικοινωνίας.

Ο επιτηρητής έχει δικαίωμα και υποχρέωση να κάνει παρατηρήσεις σε όσους διαγωνιζομένους δεν τηρούν τους κανόνες των εξετάσεων, να τους αλλάζει θέση σε περίπτωση υποτροπής και να αναφέρει στον διδάσκοντα τυχόν άρνηση συμμόρφωσης προς τις οδηγίες του. Σε περίπτωση εμφάνισης άλλων προβλημάτων, που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. διακοπές ρεύματος, αιφνίδια ασθένεια εξεταζομένου, κλπ.), επιλαμβάνεται και αποφασίζει αναλόγως το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος με εισήγηση του διδάσκοντος το μάθημα.

7.     Τυχόν προσπάθεια αντιγραφής ή εν γένει φαλκίδευσης της εξεταστικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας από οιονδήποτε εξεταζόμενο, πέραν του μηδενισμού, συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 51
Βαθμολογία

1.     Η επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται με τους βαθμούς που δίνονται κατά την διαδικασία ελέγχου των γνώσεων. Κάθε μάθημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και η διπλωματική εργασία, βαθμολογείται αυτοτελώς.

2.     Οι βαθμοί που δίνονται κυμαίνονται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του.

3.     Τα αποτελέσματα των εξετάσεων καταχωρούνται επί ειδικού αριθμημένου τριπλοτύπου εντύπου-βαθμολογίου η επί ειδικών μηχανογραφημένων καταστάσεων που χορηγούνται από την Γραμματεία. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα το αργότερο μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από την εξέταση. Παράλληλα ο διδάσκων, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, υποχρεούται να ορίσει ειδικό ωράριο κατά το οποίο μπορούν να επισκεφθούν αυτόν φοιτητές για απορίες και ερωτήσεις επί των γραπτών. Ο διδάσκων παρέχει κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές επεξηγήσεις για την ορθή επίλυση των θεμάτων. Τέλος ο διδάσκων με έγγραφό του καταθέτει, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση, το πρωτότυπο του τριπλοτύπου εντύπου-βαθμολογίου στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα βαθμολόγια φυλάσσονται με ευθύνη του Γραμματέως σε ειδικό τόμο χωριστά ανά εξεταστική περίοδο και έτος σπουδών.

4.     Μαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό, υποχρεούται να επαναλάβει ή, εφόσον είναι κατ' επιλογή, δύναται να τα αντικαταστήσει με άλλα επίσης κατ\' επιλογή. Ειδικά και μόνο το εργαστήριο εξαμηνιαίου μαθήματος κατοχυρώνεται και δεν επαναλαμβάνεται η κλινική ή εργαστηριακή άσκηση, εάν η παρακολούθηση σε αυτή κρίθηκε επιτυχής.

Άρθρο 55
Κτήση Πτυχίου / Διπλώματος - Βαθμός

1.     Το πτυχίο ή δίπλωμα πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του φοιτητή και αναγράφει βαθμό, που μπορεί να είναι δεκαδικός μέχρι εκατοστά. Ο βαθμός αυτός είναι κατά σειρά επιτυχίας: άριστα από 8,50 μέχρι 10, πολύ καλά από 6,50 μέχρι 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου) και καλά από 5.00 μέχρι 6.50 (μη συμπεριλαμβανομένου).

2.     Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος προκύπτει, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του Πτυχίου ή του Διπλώματος.

3.     Στους φοιτητές που μεταγράφονται σε επόμενο του πρώτου εξάμηνο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, και εφ\' όσον τούτο δεν λειτουργεί, της Γενικής Συνέλευσης, αναγνωρίζονται μαθήματα προηγούμενων ή επόμενων εξαμήνων και κατοχυρώνονται οι βαθμοί του Τμήματος προέλευσης με τις διδακτικές μονάδες που ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

4.     Ο βαθμός των μαθημάτων της ξένης γλώσσας υπολογίζεται στην εξαγωγή του βαθμού πτυχίου μόνο εάν τα μαθήματα αυτά έχουν ενταχθεί με διδακτικές μονάδες στο πρόγραμμα σπουδών, διαφορετικά η επιτυχής παρακολούθησή τους είναι απαραίτητη μόνο για να γίνει πτυχιούχος ή διπλωματούχος ο φοιτητής.

5.     Στους φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου που τελειώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους απονέμεται Πτυχίο. Ειδικώς στους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής απονέμεται Δίπλωμα.

6.     Ο φοιτητής γίνεται πτυχιούχος από την ολοκλήρωση των σπουδών του και πριν ακόμη την χορήγηση σε αυτόν του εγγράφου του πτυχίου του, δηλαδή ο φοιτητής παίρνει το πτυχίο του από την ημερομηνία κατά την οποία ο αρμόδιος εξεταστής του τελευταίου απαιτούμενου για τη λήψη του πτυχίου του μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, βεβαιώνει ότι εξετάσθηκε επιτυχώς στο μάθημα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι είχε συγκεντρώσει τον προβλεπόμενο από το πρόγραμμα αυτό αριθμό διδακτικών μονάδων. Η ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή του διπλώματος είναι κοινή για τους φοιτητές του Τμήματος που παίρνουν πτυχίο ή δίπλωμα την ίδια εξεταστική περίοδο ασχέτως της ημερομηνίας ορκωμοσίας.

Άρθρο 57
Ορκωμοσία Πτυχιούχων - Διπλωματούχων

1.     Ο πτυχιούχος ή διπλωματούχος δικαιούται να πάρει:

α. Πρωτότυπο του πιο πάνω τίτλου.

β. Ένα αντίγραφο του πιο πάνω τίτλου.

γ. Ένα αντίγραφο σπουδαστικής κατάστασης.

δ. Ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

Τα α και β χορηγούνται κατά την ορκωμοσία, τα γ και δ χορηγούνται το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από της ορκωμοσίας.

2.     Αντίγραφο τίτλου σπουδών, αντίγραφο της σπουδαστικής του κατάστασης ή αναλυτικής βαθμολογίας, εκτός των παραπάνω, μπορεί να πάρει ο πτυχιούχος ή διπλωματούχος μόνο αφού καταθέσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου ή την Τράπεζα της Ελλάδας παράβολο, την αξία του οποίου ορίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο.