Μούρτζης Δημήτριος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 910150
Fax:
(2610) 997744
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δ. Μούρτζης έχει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο «GH. ASACHI» του Ιάσιου Ρουμανίας και Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) από το 2002 έως το 2005, εκλέχθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανών του Πανεπιστημίου Πατρών (2005 έως 2010), και στην συνέχεια Επίκουρος καθηγητής (2010 έως το 2015). Είναι Αναπληρωτής καθηγητής στο ίδιο τμήμα από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι σήμερα. Διδάσκει τα παρακάτω προπτυχιακά μαθήματα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ι και ΙΙ, Αριθμητικό Έλεγχο Εργαλειομηχανών (CNC), Μη Συμβατικές Μέθοδοι Κατεργασιών, Μηχανολογικό Σχέδιο & Μηχανουργείο Ι, Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ & Μηχανουργείο ΙΙ, και Εισαγωγή στα Συστήματα Παραγωγής. Επιπλέον, διδάσκει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά μαθήματα: Προηγμένα Θέματα στις Παραγωγικές Διεργασίες, Προηγμένα θέματα στα Συστήματα Παραγωγής, Προηγμένα θέματα στις Εργαλειομηχανές και τον Αυτοματισμό. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον Προγραμματισμό, στον 'Έλεγχο και στην Δικτύωση Συστημάτων Παραγωγής, στον Σχεδιασμό Συστημάτων και Δικτύων Παραγωγής, καθώς και στην Ευελιξία και Πολυπλοκότητα των Συστημάτων Παραγωγής. Πρόσφατα, το ερευνητικό του έργο τιμήθηκε με το Βραβείο Burbidge (βραβείο καλύτερης δημοσίευσης) στο συνέδριο APMS 2012 (International Conference on Advances in Production Management Systems), το οποίο διεξήχθη υπό την αιγίδα του International Federation of Information Processing (IFIP). Ομιλεί άπταιστα Αγγλικά και Ρουμάνικα.

Είναι Fellow Member στη "Διεθνή Ακαδημία για την Έρευνα στην Παραγωγή" (International Academy for Production Engineering (CIRP), μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του International Federation of Automatic Control (IFAC) - TC5.2- Manufacturing Modelling for Management and Control από το 2005, Education Liaison του IFAC TC5.2, μέλος του International Federation of Information Processing IFIP WG 5.7 Advances in Production Management), συντονιστής του Greek Manufuture Network (GMN) και εκπρόσωπος του GMN στο Manufuture National-Regional Technology Platform Group (NRTP). Είναι μέλος της European Factories of the Future Association (EFFRA) και μέλος της European Manufacturing and Innovation Research Association (EMIRACLE). Είναι, επίσης, μέλος του European Aeronautics Science Network / Association (EASN), μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), και της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η).

Είναι κριτής σε είκοσι οχτώ (28) διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και μέλος στις συντακτικές επιτροπές δύο (2) διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει συμμετάσχει στην διοργάνωση έντεκα (11) διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και έχει διατελέσει μέλος επιτροπών διεθνών συνεδρίων πενήντα εννιά (59) φορές. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από δεκαοχτώ (18) ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Έ. ως συντονιστής, τεχνικός υπεύθυνος, και κύριος ερευνητής συνεισφέροντας στην έρευνα και στην τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα συστημάτων παραγωγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναφέρονται ενδεικτικά προγράμματα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.: RIDER, BEP-IFM, SYRIOS, My CAR, e-CUSTOM (το οποίο επιλέχθηκε δυο (2) φορές ως Success Story ανάμεσα στα FP7 FoF ερευνητικά προγράμματα), Apps4aME, CAPP4SMEs, DIVERSITY, ProRegio και ICP4Life (H2020 - FoF).

Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από σαράντα πέντε (45) επιστημονικές παρουσιάσεις και προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή workshops διοργανωμένα από την Ε.Ε., στα CIRP General Assembly Meetings (Scientific Technical Committees of Optimization, Design and Assembly) και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει προσκληθεί σαν ειδικός στον τομέα της παραγωγής σε πολλά προγράμματα (ενδεικτικά στο Action Plant 2011 και στο TAMS4CPS 2015 και 2016).

Υπό την επίβλεψή του έχουν εκπονηθεί σαράντα έξι (46) σπουδαστικές και διπλωματικές εργασίες, στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την βιομηχανία σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των συστημάτων και δικτύων παραγωγής. Είναι κύριος επιβλέπων στις επιτροπές έντεκα (11) διδακτορικών διατριβών. Έχει διατελέσει μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής έντεκα (11) φορές (5 ολοκληρωμένες, 1 υπό ολοκλήρωση, 5 σε Εξέλιξη) και μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής δεκατρείς (13) φορές (13 ολοκληρωμένες).

Έχει δημοσιεύσει εκατό πενήντα επτά (157) επιστημονικές εργασίες, από τις οποίες: πενήντα επτά (57) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, τρείς (3) σε ελληνικά περιοδικά με κριτές, δεκαεπτά (17) κεφάλαια σε βιβλία, τέσσερα (4) editorials, δύο (2) white papers, και εβδομήντα τέσσερεις (74) δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κρίση στο πλήρες κείμενο. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς έχουν γίνει περίπου δύο χιλιάδες (2000) έτερο-αναφορές για ενενήντα έξι (96) από τις επιστημονικές του δημοσιεύσεις (σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων Scopus, ISI Web of Knowledge και Google Scholar). Το προφίλ του, το οποίο περιέχει ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με το επιστημονικό του έργο και τις δημοσιεύσεις του, είναι προσβάσιμο στις παρακάτω βάσεις δεδομένων:

1.    Google Scholar,

2.    Scopus,

3.    Research Gate.

Ιστοσελίδες:


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών